Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Welkom op Website Parrega/Hieslum Welkom op Website Parrega/Hieslum
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum

Leeswijzer
De visie van onze gemeente is in één kernzin samen te vatten als  gaan in het voetspoor van 
Jezus
Deze visie is onder de loep gelegd van wat wordt genoemd: de drie basisbegrippen van kerk-
zijn: 
*De mystiek of het geheim
*De kiononia of de gemeenschap
*De diakonia of de dienst.

We worden erop uit gestuurd met een opdracht. Die opdracht mogen we handen en voeten 
geven in het concrete leven, in onze “handelingsvelden”. Als handelingsvelden zijn benoemd: 
vieren, leren, dienen, delen. In alle handelingsvelden spelen de drie basisbegrippen van kerk-
zijn hun rol.
Zo is de missie geformuleerd.
Hoe willen we de missie ten uitvoer brengen? Door ons te bewegen binnen de 
handelingsvelden, daar plannen te maken en ten uitvoer te brengen. Dat is ons beleid.
Per handelingsveld zijn de voornemens  van de geledingen gerangschikt.

Visie
De kerk is apostolair. Dit betekent dat leden van de gemeente erop uit worden gestuurd. Wij 
zijn geroepenen. Ooit riep Jezus de leerlingen als apostelen:En Hij ging de berg op en riep tot 
Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem 
zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze 
geesten uit te drijven. (Mc3:13-15)
In de apostelen roept Jezus ook ons. Om mét Hem te zijn. Dat is het diepe geheim: de 
mystiek. De omgang met God met Wie we één mogen zijn. Als door God geroepen mensen 
elkaar ontmoeten, ontstaat er de gemeenschap: ‘waar twee of drie aanwezig zijn in Mijn 
Naam, ben ik in hun midden’. In die verbondenheid wordt de kracht gevonden ‘boze geesten’ 
uit te drijven. Anders gezegd: daar wordt de ‘arme’ ontmoet, aan wie we dienstbaar zijn, 
zoals onze Heer dat was.
Deze drie vormen de basis van de ekklesia (= de kerk;  de gemeente): het geheim ( de 
mystiek); de gemeenschap ( de koinonia) en de dienst (de diakonia).
Onze visie in één kernzin is: gaan in het voetspoor van Jezus. Verwoordt deze zin de basis 
van de ekklesia? M.a.w. komt in deze visie het geheim boven drijven; brengt deze visie onze 
ontmoeting met de Heer en in Hem de ontmoeting met elkaar, onder woorden; worden we 
aangezet onderweg te gaan naar de ‘arme’?  Als we in deze visie de basiselementen van de 
ekklesia herkennen, is zij een goed fundament.

Missie
De kerk is apostolair. Het is een onopgeefbaar element dat de Heer ons roept endat we er op 
uit worden gestuurd. Om – vanuit onze visie – in aanraking te willen komen met het geheim 
van onze Heer, om  deze zoektocht in gemeenschappelijkheid te willen ondernemen en zo 
schatgravend de kostbaarheden en gaven van het geloof te ontdekken, steeds verrassend, 
steeds nieuw: stap voor stap gaan in het spoor van onze Heer. Jezus liep de ‘arme’ tegen het 
lijf: Hij was hen dienstbaar. Hij richtte ze op en ze volgden Hem.
Ga heen, zegt Jezus, doop en leer hen te gaan in mijn spoor. Ik ben er altijd bij. 
(Matth.28:18-20)
Wij willen vieren, leren, dienen en delen. Deze vier elementen beschouwen als 
handelingsvelden; daarin bewegen we ons. Daar ligt onze opdracht, onze missie.
Bij vieren: hoe naderen we het geheim, hoe gaan wij in Zijn spoor?  We willen in ons vieren 
bouwen aan gemeenschap. En: in ons vieren willen we dienstbaar zijn aan de ‘arme’.Maw. 
Het  is onze missie ons blijvend te bezinnen over onze vieringen: over inhoud, over vorm en 
basis, en creativiteit. In deze bezinning willen we vasthouden aan onze visie. En dan denken 
we aan de zondaagse vieringen en tegelijk aan het intiem pastoraal gesprek en aan onze 
bestuurlijke activiteiten. We vieren onze vergaderingen en bijeenkomsten.
Bij leren: leren is een permanent iets. Levenslang. Hoe maken we elkaar leergierig? Op zoek 
zijn naar het geheim, naar de gemeenschap en de dienst. Over het spoor van Jezus raak je 
nooit uitgeleerd. Onze missie is: blijvend aandacht schenken aan kinderen en jongeren; het 
geloofsgesprek initiëren en gaande houden, en in het bijzonder het gesprek tussen de 
generaties aanmoedigen.
Bij dienen: dienstbaar zijn door vierend op zoek te zijn naar de mystiek van onze God. In 
Jezus kennen we Hem, in die Geest, in dat spoor willen we gaan. De ‘arme’ in ons wil 
worden gevoed. Deze zoektocht bij elkaar ontwaren schept gemeenschap, de eenzaamheid en 
de ik-gerichtheid voorbij. Deze gemeenschap koesteren door spoorzoekend onderweg te zijn, 
is wederzijdse naaste-dienst: in elkaar  de verwondering ontdekken van onze rijkdom in 
Christus.  Dienen is het handelingsveld waar we de roeping voelen  ‘boze geesten’ uit te 
drijven. In de diakonia  gaan we op zoek  naar de ‘arme’  .
Bij delen: we delen het geheim; we delen de gemeenschap; we delen de dienst. Zó stuurde 
Jezus de 12 erop uit; in dat spoor verder!


Beleid
Welke stappen zetten we in de komende tijd om aan visie en missie gestalte te geven? We 
benoemen dit per handelingsveld en per bestuurlijke geleding.

Vieren
O. In samenspraak met (gast)predikant gestalte geven aan de wekelijkse eredienst en 
speciale diensten: kinder- en jeugddiensten; start- doorstart en slotdienst. We willen daarbij 
de samenwerking zoeken met de andere gemeenten in ons samenwerkingsverband.  We 
willen ons richten op afwisseling en openheid: ieder is welkom. Dit willen we laten weten 
door te publiceren richting dorpsgemeenschap.
Pastoraat willen we als viering beschouwen, waarin we het geheim delen, de gemeenschap 
ervaren en de ‘arme’ willen ontmoeten.
D. We vieren de gemeenschap en dienen door de bloemendienst  en de kleine attenties met 
Kerst en Pasen. We richten ons op de bid- en dankdienst; we vieren het geheim en de gaven 
van Gods schepping  en bidden om kracht voor,  en danken voor de gave van arbeid en 
dienstverlening.
K. Kerkelijk goederen worden beheerd met het oog op het vieren. Het Kerkgebouw staat 
daarin centraal. In de route 2018-2025 stellen we ons ten doel om gemeentewerk en 
predikantsplaats in stand te houden in samenwerking met Tjerkwerd/Dedgum en 
Exmorra/Allingawier. In het kader van het langjarig karakter streven we naar sluitende 
begrotingen en jaarrekeningen. Middelen: vrijwillige bijdragen; giften; collecten en 
opbrengsten uit pacht.

Leren
O. We willen ons richten op catechese, het geloofsgesprek in kringen, huiskameravonden, 
filmavond, bijbels koken.
D. Ons beleid is de gemeente te betrekken in de zoektocht naar de ‘arme’, zowel binnen als 
buiten onze gemeente: zij/hij die buiten de (sociale) gemeenschap valt, aan wie we 
dienstbaar kunnen zijn.
K. In de kerkorganisatie staan ons belangrijke wijzigingen te wachten. We willen de 
betekenis daarvan voor onze gemeente(n) onderzoeken en anticiperen op evt. konsekwenties.
De gemeente-activiteiten  i.v.m Leren willen we faciliteren in onderlinge samenspraak.

Dienen
O. In het pastoraat willen we in ieder geval dienstbaar zijn aan ouderen; we gaan op zoek 
naar andere vormen, hierbij in ogenschouw nemend dat we in de toekomst te maken krijgen 
met een mindere bezetting.  Ook het jongerenpastoraat willen we gestalte geven. We zijn van 
plan de dorpsgemeenschap  te dienen  dmv het sturen van kaarten ivm lief en leed; nieuwe 
bewoners heten we welkom.  
D. Onze activiteiten staan in dienst van de (kerkelijke en dorps-) gemeenschap; en in wijder 
verband: de aarde. Dat is: de gemeenschap wereldwijd en de schepping. 
In de liturgie hebben de diakenen een dienende taak bij de viering van het Heilig 
Avondmaal.
K. Onze beheertaak is achtergrondwerk en heeft een dienende functie. Onze 
beroepskrachten worden gefaciliteerd.  Vrijwilligers worden aangestuurd en gestimuleerd.
Dienst aan de dorpsgemeenschap is het begraafplaatsbeheer. Het recht van begraven wordt 
afgestaan aan hen die een binding met Parrega/Hieslum hebben.

Delen
O. Gaan in het spoor van Jezus betekent: vreugde ondervinden. Het is ons beleid deze 
vreugde in onze (kerkelijke en dorps-)gemeenschap te delen; alsook met de gemeente met 
wie we samenwerken.
D. Gaan in het spoor van Jezus is: gedeelde barmhartigheid.
K. We delen wat we bezitten en toebedeeld krijgen ten dienste van onze gemeente,  van de 
gemeenten in het samenwerkingsverband en van  de sociale gemeenschap. Zo willen we in 
Jezus’  spoor gaan.

 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.