Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Profielskets

Profielskets
Profiel van de Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum

KERKELIJKE GEMEENTE
De Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum bestaat uit ca. 100 belijdende leden en 120 
doopleden. (daarnaast nog ca. 70 Ov-leden)
De gemeente vormt een combinatiegemeente met de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-
Dedgum. In 2017 zal de combinatie uitgebreid worden met de Protestantse Gemeente Exmorra-
Allingawier. Het doel is meer samenwerking met behoud van de eigen identiteit. De vormgeving 
van de nieuwe situatie is in ontwikkeling. 
De Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum is de enige kerkgemeenschap in het dorp. Het is 
een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Kerk voor het dorp is het uitgangspunt. In het 
Beleidsplan komt dat ook duidelijk naar voren. 
De gemeente is een “zoekgemeenschap” op weg om een levende gemeente te blijven. Gezocht 
wordt naar nieuwe vormen in de eredienst, hoe bereik je de kinderen en jongeren, het 
organiseren van activiteiten van kerk-door-de-week met als doel de betrokkenheid te vergroten, 
de ontwikkeling van nieuwe vormen van pastoraat, enz. 

KERKENRAAD
De Kerkenraad bestaat uit 12 ambtsdragers waarvan 6 ouderlingen, 3 diakenen en 3 ouderling-
kerkrentmeesters. Er zijn een aantal vacatures. Helaas zijn deze moeilijk in te vullen. Er zal een 
groter beroep moeten worden gedaan op de gemeenteleden.

KERKDIENSTEN
Elke zondag is er een viering. Een 12-tal vieringen is in combinatie met de andere gemeenten uit 
het samenwerkingsverband. Deze worden wisselend in een van de drie dorpen gehouden. 
Vanwege de vorming van een nieuwe combinatie wordt hier nieuw beleid op
gemaakt. Tot nu toe waren de gezamenlijke diensten o.a. de startdienst, de doorstartdienst, de 
slotdienst, de zomerdiensten, bid- en dankstond, enz. 
Voor een aantal diensten zijn voorbereidingscommissies. Genoemd kan worden de 
liturgiecommissie, de seizoencommissie en eenmalige commissies. Wel of niet samen met de 
predikant worden deze bijzondere diensten georganiseerd. Speciaal kan hier de 
jeugddienstcommissie bestaande uit jongeren uit de gemeente nog worden genoemd.

GEMEENTEWERK
Naast het pastoraat is het andere gemeentewerk beperkt. Genoemd kan worden o.a. het 
groothuisbezoek, de bezoekcommissie, de Bijbelkring en de jaarlijkse filmavond. Het doel is om 
het gemeentewerk  in breder verband met de andere gemeenten van de combinatie weer extra 
gestalte te geven. Te denken valt aan gezamenlijke gesprekskringen, lezingen, cursussen, enz. KERKGEBOUWEN
De gemeente bezit één kerkgebouw, de Johannes de Dooper kerk in Parrega. Voorheen was de 
kerk van Hieslum nog in eigen bezit, echter deze is recent overgegaan naar een Stichting. 

ONTWIKKELINGEN
In de voorgaande rubrieken van deze profielschets zijn reeds een aantal ontwikkelingen 
genoemd m.b.t. de uitbreiding van de samenwerking met de omringende gemeenten. Hier kan 
aan toegevoegd worden dat gericht op mogelijke toekomstige ontwikkelingen er ook contact is 
met o.a. de protestantse gemeenten van Bolsward en die van Workum. Nu al is men welkom bij 
kerk-door-de-week activiteiten.
De Werkgroep Gearwurking van de 3 combinatiegemeenten coördineert en zo nodig initieert de 
verdergaande samenwerking. (gearwurking)

AANVULLENDE ZAKEN
-Voor verdere informatie m.b.t. de gemeente wordt verwezen naar de website
  www.pkn-parrega.nl
-Voor informatie m.b.t. de dorpsgemeenschap wordt verwezen naar de website
  www.parregea.nl 
-Er is een mogelijkheid voor huisvestiging in de pastorie van Parrega
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.