Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Introductie Introductie
In 1847 telde de gemeente 280 zielen. Later klom dit aantal volgens Van Alphen tot plm. 600 zielen, maar door de ontvolking van het platteland is het aantal de laatste jaren dalende. De doleantie heeft ook Parrega niet geheel onberoerd gelaten, maar zoals gezegd tot een eigen kerk is het niet gekomen. Op 10 okt. 1891 werd te Tjerkwerd een dolerende kerk geinstutieerd. Het notulenboek vermeldt echter als le bijeenkomst 1 april 1892 ten huize van 0. de Roos te Oudega, waarbij ook ouderling S. S, de Vries en diaken H. de Witte uit Tjerkwerd aanwezig waren. In een schuur werden op 29 mei 1892 dus kort na de instituering 9 kinderen tegelijk gedoopt. „Van een der negen, toen 4 jaar oud, vernam ik, dat ze toen bang geweest was voor het vee, dat naast de ruimte, waarin de dienst gehouden werd, lawaai maakte." vertelde later ds. Schelpaas.
Als bijzonderheid vermeldde hij ook, hoe de grensscheiding tussen de gereformeerde kerken van Workum en Tjerkwerd plaats vond.Een paar classisdominees zijn vanuit Tjerkwerd naar Workum gelopen en hebben op die wijze uitgemeten, waar de helft was. Parrega raakte hierbij tussen wal en schip. De gereformeerden hebben dus te Parrega geen eigen dak boven het hoofd. Ditzelfde geldt voor de rooms-katholieken, die wat het aantal betreft vrij constant blijven. 
Zo vermelden de heren Oldenhof en Ydema dat Parrega in 1849 12 pct. R.K. inwoners telde en in 1950 11 pct. Ter vergelijking: In Tjerkwerd steeg dit aantal van 19 pct. tot 21 pct, in Dedgum daalde het van 62 pct. tot 14 pct., in Hieslum van 38 pct tot 11 pct. en in Greonterp vaar 100 pet. tot 92 pet. 
Wie kerk zegt, zegt in de dorpsgeschiedenis ook school. Kerk en school waren met vele banden verbonden. Zo bekleedde de dorpsschoolmeester veelal het nevenberoep van voorzanger, organist soms ook dat van klokluider en grafdelver. Daarom besluiten we met een kort stukje schoolgeschiedenis. Parrega had in 1613 al een schoolmeester Suurdt Eutes geheten. Van 1623 - 1653 was dit Sipke Sipkes. 
Dan volgen er verschillende schoolmeesters uit het geslacht Schotanus à Steringa. Van 1708-1740 was dit b.v. Frans, hierna tot 1772 zijn zoon Gerardus. Watze Atzes schoolmeesterde van 1772-1803. Hij verdiende 52 per jaar, maar had dan ook de inkomsten van 8 pondemaat land en kreeg een donatie voor het kloksmeren, kerkhofmaaien en andere bijverdiensten. Van 1844-1882 leerde de jeugd bij meester M. Germeraad. Hij had een 50 -  65 leerlingen, in de zomer de meesten. Meestal was dit op het platteland anders, daar veel kinderen in de zomer thuis moesten helpen. Maar in het waterrijke gebied rond Parrega konden heel wat kinderen de school des winters moeilijk bereiken. Ook meester G. R. de Groot voedde een hele generatie Hij stond te Parrega van 1882-1920. In zijn tijd ging de school achteruit, omdat er een christelijke school naast was gekomen. Al de genoemde onderwijzers waren n.l. van de openbare school. 
De christelijke school dateert van 1876. Het laatste hoofd van de openbare schoot was meester U. Donia, die tot de opheffing in 1927 dienst heeft gedaan. Eens overkwam, het een Parregaster schoolmeester, dat hij door de classis werd vermaand, omdat hij het te licht opnam met het zingen en leren in de kerk. Het salaris van de eerste christelijke onderwijzer was f 800 per jaar. De school zelf werd gebouwd voor f 1146,25 door een Parregaaster timmerman. Vooral ds. Harders heeft veel voor de school gedaan. Hij was het ook die de feestrede hield. De school startte met 47 leerlingen. Het eerste schoolhoofd was de heer
Andere namen die nog wel in het geheugen liggen zijn die van meester Walda (1882-1888), J.W. Scheffer (1888-1908),L. Reidsma (1908-1920), P. Noordmans (1920-1930), A. de Boer (1930-1956), G, Warnar, Eijzinga en Risselade. Aan deze meesters heeft de kerk veel te danken gehad, zij het dan niet als kloksmeerders, enz, maar als ouderling, diaken of kerkvoogd. Vandaar dat wij ze even moesten noemen. 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.