© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Parrega/Hieslum Protestantse Gemeente
Diaconie ANBI
ANBI GEGEVENS   VAN DE D IACONI E
RSIN-nummer:  824 127 158 Contactgegevens:     Het contactadres van de diaconie van de protestantse gemeente Parrega/Hieslum                          Diaconie Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum           p/a. dhr.  P van de Meer           Horstweg 28           8763 MP Parrega           Tel. 0515 579184           E-mail  pietvandermeerparrega@gmail.com 1. Doelstelling: Namens de gemeente  mag de diaconie waar nodig de helpende hand bieden op deze wereld. Dit geldt zowel voor dichtbij als veraf. Van mensen in de eigen gemeente tot mensen over de hele wereld. Financiële hulp wordt gegeven op eigen initiatief, maar ook op verzoek van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen wereldwijd. Organisaties zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Kerk in Actie, Unicef, enz.   Goede doelen in eigen land zijn bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, Stichting Kika gericht op onderzoek van kinderkanker, Stichting ALS voor mensen met een spierziekte. Bestemmingen in eigen regio zijn o.a. de Voedselbank, de Zonnebloem en It Mearke. Opgemerkt moet worden dat jaarlijks een bepaald doel gedurende het hele jaar centraal staat. Een voorbeeld is Artsen zonder Grenzen in 2015/2016. Deze organisatie mag dan meerdere keren een donatie tegemoet zien.           Naast de hierboven genoemde doelstelling heeft de diaconie ook een           taak in de eigen gemeente met betrekking tot het welzijn van de           dorpsgenoten en in het bijzonder van de eigen gemeenteleden.           Een voorbeeld is de zgn. wekelijkse bloemendienst. Oudere gemeenteleden,           mensen die een jubileum vieren, maar ook bij mensen waar  een blijk           van meeleven op z’n plaats is, worden een bloemetje aangeboden namens de kerk.           Bovendien worden de oudere gemeenteleden met kerst en Pasen een attentie           aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een kerstbrood en een fruitbakje. De beschikbare middelen komen uit de zondagse collecten, bijzondere collecten, giften en uit pacht- en renteopbrengsten. 1.      Bestuurssamenstelling:                    Het College van Diaken bestaat uit 3 diaken waarvan een voorzitter,           een secretaris en een penningmeester. 1.      Activiteiten: Het College van Diakenen heeft een aantal taken om haar doelstellingen uit te voeren: de organisatie van de diverse collecten  (pongcollecten, bijzondere -doelcollecten waaronder -de Avondmaalscollecten) -beheer van bezittingen (land en kapitaal) -bestemmen van de opbrengsten van de collecten, van de pacht en van de rente -zorg voor de attenties naar gemeenteleden en dorpsgenoten (bloemen, kerst- en paas attenties) -organisatie van het Heilig Avondmaal -zitting in de dienst volgens een rooster -bijwonen van bovenkerkelijke activiteiten in de classis en de ring -het jaarlijks opstellen van een begroting van baten en lasten en de    jaarrekening -enz.   1.      Baten en lasten Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de te verwachten baten en lasten. Door middel van een financieel jaarverslag wordt erantwoording afgelegd aan de gemeente.          Zowel de begroting als de jaarrekening worden op de website onze          protestantse  gemeente geplaatst. Ook ligt de jaarrekening gedurende          een bepaalde tijd ter inzage bij de penningmeester van de diaconie.        
Parrega/Hieslum Begroting 2017 Diaconie Parrega/Hieslum begroting begroting rekening 2017 2016 2015 baten 80 baten onroerende zaken 7.131 €           6.991 €           6.465 €           81 rentebaten en dividenden 1.500 €           2.400 €           3.532 €           82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 28.000 €          27.000 €          28.079 €          83 bijdragen levend geld 34.450 €          35.120 €          35.257 €          84 door te zenden collecten 50 €              50 €              - €               85 subsidies en bijdragen 4.905 €           4.350 €           582 €             totaal baten 76.036 €          75.911 €          73.915 €          lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 6.360 €           5.715 €           7.188 €           41 lasten overige eigendommen en inventarissen - €               - €               - €               42 afschrijvingen - €            - €            - €            43 pastoraat 59.530 €          60.809 €          59.630 €          44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 2.030 €           1.690 €           2.463 €           45 verplichtingen/bijdragen andere organen 2.380 €           2.405 €           2.601 €           46 salarissen 3.614 €           3.814 €           3.609 €           47 kosten beheer en administratie 1.104 €           865 €             2.030 €           48 rentelasten/bankkosten 918 €             1.150 €           901 €             totaal lasten 75.936 €          76.448 €          78.422 €          Saldo baten - lasten 100 €             537- €             4.507- €
Protestantse gemeente te Parrega/Hieslum
 
 
 
college van diakenen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaarrekening Diaconie Parrega/Hieslum
 begroting
rekening
rekening
 
2016
2016
2015
baten
 
 
 
 Opbrengsten uit bezittingen
 €        6.450
 €        7.547
 €        6.558
 Bijdragen gemeenteleden
 €        2.100
 €        2.472
 €        2.039
 
 
 
 
Totaal baten
 €        8.550
 €      10.018
 €        8.597
 
 
 
 
lasten
 
 
 
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)
 €        5.900
 €        8.499
 €        5.797
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
 €               -
 €               -
 €               -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
 €           300
 €               -
 €               -
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
 €           675
 €           536
 €           555
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
 €            1.250
 €            1.343
 €            1.292
 Salarissen (koster, organist e.d.)
 €               -
 €               -
 €               -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
 €           405
 €           385
 €           315
 
 
 
 
Totaal lasten
 €        8.530
 €      10.764
 €        7.959
 
 
 
 
Resultaat (baten - lasten)
 €             20
 €           745-
 €           638