Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
RSIN-nummer:  824 127 146
Bezoekadres:  Johannes de Doperkerk
                         Kerkbuurt 3
                         8763 MK  Parrega

             

 
Contact gegevens: 

A. Kieft - de Boer  (ouderling scriba)
Trekweg 22
8763 MD  Parrega
E.Mail:  Doelstelling en Visie

Onze gemeente wil een kerk zijn voor haar gemeente en voor het dorp  zijn.   
Het open staan voor elkaar en het samen gemeente zijn wordt daarbij  
als belangrijk ervaren. Als gemeente weten wij ons aangeraakt en 
geroepen door de levende God van  Israel Wij geloven dat God heel 
persoonlijk betrokken is op de wereld en op  mensen en dat Hij tot op 
de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in  Hem te geloven. 

Ons fundament ligt in deze Goede Boodschap van Gods liefde 
voor mensen, zoals we die horen  en vernemen in de Bijbel en 
in het bijzonder in Jezus Christus als de gekruisigde en  opgestane 
Verlosser en Heer. In Zijn voetspoor willen wij God en mensen dienen, 
samen gemeente zijn en omzien naar onze naaste. Zo proberen 
wij het Evangelie handen en voeten te geven en vertrouwen wij 
erop dat  Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt.

 


Beleidsplan


Plaatselijke gemeenten kiezen hiervoor een kerkenraad, die 
bestaat uit ambtsdragers:  ouderlingen, diakenen en 
ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkenraadsleden zijn samen 
 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.  
Parrega/Hieslum heef zes ouderlingen, waaronder drie 'bijzondere' 
(ouderenwerk,  jeugdwerk en schriba)  drie diakenen, 
vier ouderlingen-kerkrentmeesters en 1  kerkrentmeesters.  

Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering, waarin 
gesproken wordt over zaken  die beide gemeenten aangaan. 
Vanuit de kerkenraden worden ambtsdragers afgevaardigd  
naar de Classikale Vergadering (bovenplaatselijk bestuur ofwel: 
een bestuur over een grotere regio).  Onze gemeenten behoren 
tot de Classis Sneek. Uit de Classis wordt een ambtsdrager 
afgevaardigd  naar het landelijke bestuur, de Synode. 

Diaconie Parrega/Hieslum       
De gemeenteleden kiezen de personen voor het ambt diaken.
 De diakenen nemen dan voor  4 jaar plaats in de kerkenraad. 
Vroeger was de diaconie er speciaal voor om de minder bedeelde
 gemeenteleden financieel  te ondersteunen. Dit is tegenwoordig 
niet meer nodig door de goede sociale voorzieningen in  ons land. 
Het bezit van de diaconie is momenteel ruim 11 hectare weiland, 
wat weer wordt  verpacht aan agrarische gemeenteleden. 
Vroeger had de diaconie ook huizen in hun bezit,  dit is echter 
nu niet meer het geval. De bezittingen dienen in beheer te blijven. 

De opbrengsten  van het bezit, te weten pacht en rente, evenals de 
opbrengsten van de diverse collectes worden  weggegeven aan 
goede doelen. Deze worden verdeeld in regionale-, landelijke en  
wereldwijde doeleinden.  Per kwartaal worden de zendingsbussen 
geleegd in Parrega en Hieslum. De avondmaalscollecte  is ook 
bestemd voor de diaconie. Van de pongcollecte krijgen we 1/3 deel. 

Ook krijgen we wel  eens giften van gemeenteleden. Samengevat 
komt het er op neer dat alle inkomsten worden  weggeschonken 
aan goede doelen. Viermaal per jaar wordt er een dienstrooster 
opgesteld. Het collecterooster wordt eenmaal per jaar  door 1 diaken, 
1 ouderling en 1 kerkrentmeester gemaakt. Het maken van het 
bloemen­dienstrooster  behoort ook tot de taken evenals de 
kaartenacties voor gevangenen in de weken voor Pasen.  

Ook de fruitbakjes die met Pasen en Kerst worden weggeven 
aan alleenstaanden komen voor  rekening van de diaconie. 
Mocht er belangstelling zijn om de kerkdienst na afloop thuis 
te beluisteren dan kunt u ook contact  met een van de diakenen 
opnemen. De mogelijkheid bestaat om het via de audiocassette te 
beluisteren. Bij elke zang-, jeugd-, rouw- en trouwdienst is er naast
een ouderling ook een diaken aanwezig.  

Bestuurssamenstelling


3  Ouderlingen
1  Ouderling-scriba
1  Jeugd-ouderling
1  Bejaarden-ouderling
1  Pastorale-medewerker
1  Ouderling-kerkrentmeester

3 Diakenen

3 Ouderling kerkrentmeesters

:
 
Postcode: 8763 MD
Plaats: Parrega
 


 
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum Parrega    
       
       
Baten en Lasten      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
       
baten onroerende zaken  €              8.800  €            14.418  €              8.094
rentebaten en dividenden  €                 250  €                     -  €              4.573
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €              5.400  €              7.127  €            27.790
bijdragen levend geld  €            32.240  €            27.139  €            32.577
door te zenden collecten  €                     -  €                     -  €                     -
subsidies en bijdragen  €                 400  €              9.308  €            13.293
totaal baten (a)  €            47.090  €            57.992  €            86.327
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €              8.515  €              6.772  €              5.753
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €                     -  €                     -
afschrijvingen  €                     -  €                     -  €                     -
pastoraat  €            18.730  €            31.251  €            59.964
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €              2.280  €              1.529  €              8.037
verplichtingen/bijdragen andere organen  €              2.330  €              2.449  €              2.125
salarissen  €              4.144  €              3.445  €              3.870
kosten beheer en administratie  €              1.320  €            13.133  €              4.940
rentelasten/bankkosten  €                 848  €                 846  €                 857
totaal lasten (b)  €            38.167  €            59.425  €            85.546
       
totaal a - b  €              8.923  €              1.433-  €                 781
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -
aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -
overige lasten en baten  €                     -  €                     -  €                     -
totaal  (c )  €                     -  €                     -  €                     -
       
       
Resultaat  €              8.923  €              1.433-  €                 781
      Baten en Lasten      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           €              8.515  €              6.772  €              5.753
           €                     -  €                     -  €                     -
           €                     -  €                     -  €                     -
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Baten en Lasten kerkelijke gemeente          
  begroting rekening rekening          
  2015 2014 2013          

BATEN
 
         
Opbrengsten uit bezittingen  €   €   €           
Bijdragen gemeenteleden  €   €   €           
Subsidies en overige bijdragen van derden  €   €   €           
Totaal baten  €   €   €           

LASTEN
 
         
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   €   €           
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €   €   €           
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   €   €           
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €   €   €           
Salarissen (koster, organist e.d.)  €   €   €           
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €   €   €           
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   €   €           
Totaal lasten  €   €   €           
           
Resultaat (baten - lasten)  €   €   €           

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
[[ Eventueel kunt u hier nog een beknopte toelichting geven op specifieke posten, bijv. die met een incidenteel karakter, zoals restauratie van een kerkgebouw. ]]
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.