Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Welkom op Website Parrega/Hieslum Welkom op Website Parrega/Hieslum
Nr. 824 127 146
Contact gegevens: 

A. Kieft - de Boer  (ouderling scriba)
Trekweg 22
8763 MD  Parrega
E.Mail:  Doelstelling en Visie

Onze gemeente wil een kerk zijn voor haar gemeente en voor het dorp  zijn.   
Het open staan voor elkaar en het samen gemeente zijn wordt daarbij  
als belangrijk ervaren. Als gemeente weten wij ons aangeraakt en 
geroepen door de levende God van  Israel Wij geloven dat God heel 
persoonlijk betrokken is op de wereld en op  mensen en dat Hij tot op 
de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in  Hem te geloven. 

Ons fundament ligt in deze Goede Boodschap van Gods liefde 
voor mensen, zoals we die horen  en vernemen in de Bijbel en 
in het bijzonder in Jezus Christus als de gekruisigde en  opgestane 
Verlosser en Heer. In Zijn voetspoor willen wij God en mensen dienen, 
samen gemeente zijn en omzien naar onze naaste. Zo proberen 
wij het Evangelie handen en voeten te geven en vertrouwen wij 
erop dat  Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt.

 


Beleidsplan


Plaatselijke gemeenten kiezen hiervoor een kerkenraad, die 
bestaat uit ambtsdragers:  ouderlingen, diakenen en 
ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkenraadsleden zijn samen 
 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.  
Parrega/Hieslum heef zes ouderlingen, waaronder drie 'bijzondere' 
(ouderenwerk,  jeugdwerk en schriba)  drie diakenen, 
vier ouderlingen-kerkrentmeesters en 1  kerkrentmeesters.  

Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering, waarin 
gesproken wordt over zaken  die beide gemeenten aangaan. 
Vanuit de kerkenraden worden ambtsdragers afgevaardigd  
naar de Classikale Vergadering (bovenplaatselijk bestuur ofwel: 
een bestuur over een grotere regio).  Onze gemeenten behoren 
tot de Classis Sneek. Uit de Classis wordt een ambtsdrager 
afgevaardigd  naar het landelijke bestuur, de Synode. 

Diaconie Parrega/Hieslum       
De gemeenteleden kiezen de personen voor het ambt diaken.
 De diakenen nemen dan voor  4 jaar plaats in de kerkenraad. 
Vroeger was de diaconie er speciaal voor om de minder bedeelde
 gemeenteleden financieel  te ondersteunen. Dit is tegenwoordig 
niet meer nodig door de goede sociale voorzieningen in  ons land. 
Het bezit van de diaconie is momenteel ruim 11 hectare weiland, 
wat weer wordt  verpacht aan agrarische gemeenteleden. 
Vroeger had de diaconie ook huizen in hun bezit,  dit is echter 
nu niet meer het geval. De bezittingen dienen in beheer te blijven. 

De opbrengsten  van het bezit, te weten pacht en rente, evenals de 
opbrengsten van de diverse collectes worden  weggegeven aan 
goede doelen. Deze worden verdeeld in regionale-, landelijke en  
wereldwijde doeleinden.  Per kwartaal worden de zendingsbussen 
geleegd in Parrega en Hieslum. De avondmaalscollecte  is ook 
bestemd voor de diaconie. Van de pongcollecte krijgen we 1/3 deel. 

Ook krijgen we wel  eens giften van gemeenteleden. Samengevat 
komt het er op neer dat alle inkomsten worden  weggeschonken 
aan goede doelen. Viermaal per jaar wordt er een dienstrooster 
opgesteld. Het collecterooster wordt eenmaal per jaar  door 1 diaken, 
1 ouderling en 1 kerkrentmeester gemaakt. Het maken van het 
bloemen­dienstrooster  behoort ook tot de taken evenals de 
kaartenacties voor gevangenen in de weken voor Pasen.  

Ook de fruitbakjes die met Pasen en Kerst worden weggeven 
aan alleenstaanden komen voor  rekening van de diaconie. 
Mocht er belangstelling zijn om de kerkdienst na afloop thuis 
te beluisteren dan kunt u ook contact  met een van de diakenen 
opnemen. De mogelijkheid bestaat om het via de audiocassette te 
beluisteren. Bij elke zang-, jeugd-, rouw- en trouwdienst is er naast
een ouderling ook een diaken aanwezig.  

Bestuurssamenstelling


3  Ouderlingen
1  Ouderling-scriba
1  Jeugd-ouderling
1  Bejaarden-ouderling
1  Pastorale-medewerker
1  Ouderling-kerkrentmeester

3 Diakenen

3 Ouderling kerkrentmeesters

Beloningsbeleid


Prediant G. Groeneveld is voor 75% werkzaam in onze gemeente.
De gemeente Parrega/Hieslum/Tjerkwerd/Dedgum.

De arbeidsvoorwaarden binnen de  Protestantse Kerk Nederland zijn hier van toepassing.                                                    
 

 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.