Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Algemeen
Belijdeniscatechisatie 'Vroeger' ging je met zijn allen op belijdeniscatechisatie als je 18 jaar was geworden en de gewone catechese ontgroeit, tegenwoordig valt op dat het meer 'oudere jongeren' zijn, die hieraan beginnen. In de praktijk betekent dit dat er echt over nagedacht is en dat mensen dus niet 'zomaar' deze stap zetten. Heel bewust wordt ervoor gekozen om zich meer met de kerk en het geloof bezig te gaan houden eventueel uitlopend in een belijdenis doen.  De laatste jaren zijn er zo heel wat 'oudere jongeren' lidmaat geworden, die op deze manier ook heel bewust mee willen dragen en mee willen bouwen aan Christus' Gemeente. Belijdeniscatechisatie wordt geleid door de predikant en i s een gezamenlijk 'gebeuren', dat naast een hoop gezelligheid ook inhoudelijk veel heeft te bieden. Wie mee wil doen of alleen wat meer wil weten kan altijd contact opnemen met de dominee, scriba of wijkouderling. Catechese Ingedeeld naar leeftijdscategorieën en afhankelijk van het aantal deelnemers tussen 12- en 18 jaar hebben Tjerkwerd-Dedgum en Parrega-Hieslum enkele catechesegroepen. De jongste groep is vaak een huiscatechese, dus enthousiaste gemeenteleden die een groep één of meerdere seizoenen begeleiden. De oudere catechisatiegroepen worden gegeven door de dominee. Doel van de catechese is in de eerste plaats om jongeren in een 'kwetsbare' l eeftijd een plek te bieden waar ze zich thuis voelen en waar ze de ruimte krijgen om met elkaar God, kerk en geloof ter sprake te brengen. De nadruk ligt op termen als ontmoeting, openheid en respect. De catechisaties worden goed bezocht en de trouw van de jongeren is opvallend. De catechisatieweken worden afgewisseld met jeugdclubweken. De jongeren krijgen een uitnodiging om mee te doen.  Bijbelkring Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum kennen een gezamenlijke Bijbelkring. In de periode oktober t/m maart komt een aantal gemeenteleden steeds iedere eerste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar rondom een Bijbelgedeelte. Tussen 9.30 en 11.15 wordt er, af en toe onderbroken door een koffie/theepauze, gelezen, gepraat, getuigt en gedeeld. Wie wil praten heeft alle gelegenheid, wie liever zwijgt en vooral wil luisteren, krijgt natuurlijk ook alle ruimte. De ervaring van de laatste jaren is, dat het heel rijke ochtenden zijn, waarin je elkaar op een andere manier ontmoet en ook geweldig veel van en met elkaar kunt leren. Kerkblad Samen met de kerkelijke gemeenten Workum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum/Warns  en Stavoren vormen Parrega-Hieslum  en Tjerkwerd-Dedgum wordt een Kerkblad uitgegeven. 'Ons Kerkblad' verschijnt doorgaans (m.u.v. de vakanties) eenmaal per week. (uitgegeven door Hunia's Drukkerij te Workum). Dit kerkblad verschaft informatie over de kerkdiensten van de aankomende zondag(en)  en is tevens een blad  om de gemeente­leden op de hoogte te houden van het  reilen en zeilen (pastoralia, agenda en mededelingen)   binnen de gemeenten. 'Ons Kerkblad'  is een 'laagdrempelig'  blad dat door velen wordt gelezen. Wie zich op dit blad wil abonnerenh kan dit doen door zich aan te  melden bij één van de bezorgers of bij de administrateur, Lynbaan 37 8711 ES Workum tel. 0515 - 541942   :       Bezorgers in Parrega fam. van der Wal Trekweg 144/A Parrega tel. 0515 - 579916 Bezorging in Hieslum postabonnee's